Začaté správne konania - výrub drevín

Číslo konania: SK 9757/2020/31

Dátum zverejnenia informácie: 04.03.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 31/1  registra E KN (135 C KN) v k. ú. Sudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákon  č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.
Vytlačené z webovej stránky http://www.sudince.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.