E-mail: starosta@sudince.sk  | Tel.: 045 / 558 91 16 Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Obec Sudince

Hlavný kontrolór

Ing. Marcela Benčoková

hlavný kontrolór obce


Funkciu hlavného kontrolóra zriaďuje obecné zastupiteľstvo. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na obdobie šesť rokov. Odvoláva ho obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. Hlavný kontrolór najmä:

  • vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií obce a príspevkových organizácií obce,
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve,
  • predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
  • spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na zasadnutiach obecnej rady s hlasom poradným. Je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly.
Výsledky kontroly predkladá obecnému zastupiteľstvu.

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Sudince na rok 2024 a viacročného rozpočtu obce na roky 2025-2026 125 kB [pdf]
  Plán kontrolnej činnosti Sudince na I. polrok 2024 85 kB [pdf]
  Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Sudince na rok 2021 88 kB [pdf]
  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Sudince na II.polrok 2022 150 kB [pdf]
  Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Sudince za I. a II. polrok 2021 333 kB [pdf]
  Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Sudince na rok 2022 114 kB [pdf]
  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Sudince na I.polrok 2022 161 kB [pdf]
  Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Sudince na rok 2021 439 kB [pdf]
  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Sudince na I.polrok 2021 131 kB [pdf]
  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020 112 kB [pdf]
  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020 116 kB [pdf]
  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019 859 kB [pdf]

HORE