E-mail: starosta@sudince.sk  | Tel.: 045 / 558 91 16 Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Obec Sudince

Začaté správne konania - výrub drevín

Číslo konania: SK 9757/2020/31

Dátum zverejnenia informácie: 04.03.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 31/1  registra E KN (135 C KN) v k. ú. Sudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákon  č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

HORE